Výrobcovia / značky
Kategórie      
Výpredaj
 2-žilový kábel - 22AWG 2x0,2mm
0,35 € bez DPH 0,42 € s DPH
 Bodová žiarovka MR16 5W COB - 35° Studená biela
3,82 € bez DPH 4,59 € s DPH 5,99 € s DPH
 700LM CREE Q5 LED baterka - sebaobrana so zubami
12,49 € bez DPH 14,99 € s DPH 22,- € s DPH

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou:

 

Taltom s.r.o., so sídlom Petőfiho 98, 943 01 Štúrovo,

IČO 47 085 703 

DIČ: 202 375 6977

IČ DPH: SK2023756977 - platné od 01.02.2017

 

SME PLATITELIA DPH

 

Mobil, email: 

 

+421918 598 406

+421905 792 494

taltomsro@gmail.com

objednavka@led-taltom.sk

 

Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel Sro, Vložka číslo 33986/N

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj 
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1   

(ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.led-taltom.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.led-taltom.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Taltom s.r.o.


2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.
Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

* kontaktovať nás (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
* ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
- tovar nesmie byť použitý
- tovar musí byť nepoškodený
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
- zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

5.1 Ceny výrobkov sú konečné a uvádza sa cena s DPH a bez DPH


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť Taltom s.r.o. si balné neúčtuje. 


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH.  Vami zakúpený tovar posielame Slovenskou poštou. 

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje. Je potrebné telefonické kontaktovanie pre dohodnutie času vyzdvihnutia.

 

6.4 V rámci mesta Štúrovo je možné si zvoliť doručenie na miesto vami určeným. Cena sa účtuje 1,50€.


6.5 Pri nákupe nad 70 € s DPH sa poštovné NEÚČTUJE. Je však potrebné zvoliť platbu vopred na účet a službu Balík na poštu.


6.6 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

6.7 Ceny poštovného vrátene DPH:

Dobierka: 1,45€

Prevod na účet VÚB: 0€

Expres kuriér - Balík na adresu: 4,5€

Expres kuriér - Balík na poštu/balíkobox: 3,50€

Expres kuriér - Balík na adresu (nadrozmerné produkty): 5,5€

Doručenie v rámci mesta Štúrovo: 1,50€

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Taltom s.r.o. uvedené v mailovej notifikácií. V prípade platby prevodom,  kupujúci neplatí cenu dobierky, iba poštovného.

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte.

 

7.3 Hotovostne v sídle spoločnosti na základe faktúry.

 

7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 

7.5 Lehoty na vyhotovenie faktúry - § 73 zákona o DPH

Zákon o DPH upravuje lehotu na vyhotovenie faktúry v § 73, pričom lehota uplatňovaná na
vyhotovenie faktúry do 31.12.2012 sa novelou zákona o DPH od 1.1.2013 v zásade nezmenila.
Naďalej totiž platí, že platiteľ dane, ktorý je podľa § 72 zákona o DPH povinný vyhotoviť
faktúru, musí faktúru vyhotoviť do 15 dní odo dňa dodania tovaru alebo služby, prípadne do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne (cca 2-3 dni). 

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom môže obsahovať papierovú formu faktúry, ak tak nie je, budeme postupovať podľa bodu 7.5 a následne bude vyhotovená elektronická faktúra.

 

Elektronickou faktúrou sa rozumie:

 

Zákon o DPH v súlade s článkom 217 smernice 2006/112/ES v znení fakturačnej smernice
ustanovuje, že elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 zákona 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

a ktorá je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte. Výber formátu neurčuje
členský štát, ale použitie elektronického formátu záleží od zdaniteľných osôb. Môže ísť o faktúry ako štruktúrované správy, napríklad XML, alebo iné typy elektronického formátu, ako napríklad e-mail s prílohou PDF alebo fax prijatý v elektronickom nepapierovom formáte (Vysvetlivky k pravidlám fakturácie, strana 9). Druh elektronického formátu nie je rozhodujúci, dôležitá je len skutočnosť, že faktúra je vydaná a prijatá v elektronickom formáte. Ak je faktúra vytvorená v papierovej forme, naskenovaná a poslaná a prijatá cez e-mail, takáto faktúra je elektronickou faktúrou. Pokiaľ je však faktúra vytvorená v elektronickom formáte, napríklad pomocou účtovného softvéru, a je poslaná a prijatá v papierovej forme, takáto faktúra nie je elektronickou faktúrou. Elektronické faktúry predstavujú pre zdaniteľné osoby menšiu administratívnu náročnosť, eliminujú chybové zaúčtovanie.

 

So súhlasom obchodných podmienok po záväznom odoslaní objednávky, berieme túto skutočnosť, za fakt, že súhlasíte s dodaním elektronickej faktúry v prípade ak nebude zásielka obsahovať papierovú formu faktúry.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu po vzájomnej dohode.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.

 

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Taltom s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. Na súčiastky a komponenty je najlepšie uplatniť reklamáciu do 14 dní. Použité súčiastky alebo komponenty môžu byť z reklamácie vylúčené.

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Taltom s.r.o. bude vyhotovená kupujúcemu faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad. Táto faktúra môže byť dodaná papierovou tlačenou formou alebo elektronickou formou. Viď, bod 7.5 a 8.3

 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

* či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
* či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
* či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

 

9.4 Postup pri reklamovaní tovaru

Pošlite e-mail (alebo list) v ktorom je potrebné uviesť typ výrobku, jeho výrobné číslo (ak je vyznačené), číslo predajného dokladu a popis závady. Následne Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.

 

Po dohode medzi kupujúcim a predávajúcim je kupujúci reklamovaný tovar povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Taltom s.r.o.

Petőfiho 98

943 01 Štúrovo

10. Zodpovednosť za chyby na stránke www.led-taltom.sk

10.1 Spoločnosť Taltom s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.led-taltom.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


10.2 Spoločnosť Taltom s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


10.3. Spoločnosť Taltom s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11. Ochrana osobných dát

11.1 Spoločnosť Taltom s.r.o. sa v plnej miere riadi s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR). Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


11.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


11.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Copyright 2013 - 2022 © led-taltom.sk